Laura Metaal Eygelshoven, meer dan 80 jaar ervaring

Laura Metaal Eygelshoven BV plaatbewerkingsbedrijf dat naast de hoofdbewerkingen snijden, zetten en lassen zeer breed opgesteld is.

Wij hebben veel kennis in huis van hoge sterkte stalen, engineering en lastechnieken voor veeleisende toepassingen. Wij streven ernaar u compleet te ontzorgen van coil tot component in afmeting van dikte 3mm tot 50mm en tot lengtes van 14meter.

Naast plasma- en lasersnijden, zwaar en lang zetwerk en (gerobotiseerd) lassen van grote afmetingen kunt u ook bij ons terecht voor:

 • Verspanende bewerkingen
 • Richten
 • Knippen
 • Zagen
 • Dieptrekken
 • Ponsen
 • Stansen
 • Walsen
 • Herwaarmerken

ISO9001:2015

Laura Metaal streeft ernaar om uw wensen te overtreffen. Daar stellen wij hoge eisen ten aanzien van de actualiteit van ons ISO9001:2015. Hiervoor heeft Laura Metaal haar handboek opgebouwd in lijn met de High Level Structure (HLS), die gecombineerd invulling geven aan 7 belangrijke managementthema's welke zorgen voor een goede koppeling tussen het strategisch en operationele niveau. Onafhankelijk van de behoefte vanuit de markt zijn wij in staat om op basis van ons ‘Plug-in-model’ snel invulling te kunnen geven aan de eisen voortkomende uit de meest uiteenlopende, zoals:

 • Constructiewerk
 • Containerbouw
 • Zware voertuigindustrie
 • Transportsystemen
 • Kraanbouw
 • Offshore
 • Damwanden (Geowerk)
 • Verkeersveiligheidsystemen

Laura Metaal maakt op documentatieniveau gebruik van een 'interactief' Handboek waardoor de instructies in hun meest actuele vorm altijd op alle niveaus in onze organisatie kunnen worden geraadpleegd.


Bevoegd tot herwaarmerken (overstempelen)

Laura Metaal is bevoegd verklaard tot het herwaarmerken (ook wel overstempelen of hermerken) van materialen op eigen locatie daarbij rekening houdende met de van toepassing zijnde ontwerpnorm of klanten specificatie. Het herwaarmerken bestrijkt materialen met een 2.1, 2.2 en 3.1 attest (NEN-EN 10204) volgens EN 764-5, Para. 6.2.2. AD2000 HP), Para. 4. Onze herwaarmerk-bevoegdheid biedt klanten het voordeel van verhoogde materiaal-herleidbaarheid.


Inkt en/of hardstempelen

Herwaarmerkmethodes die Laura Metaal u kan aanbieden zijn zeer divers, zo kan het overstempelen geschieden automatisch in onze productielijnen met behulp van niet uitwisbare inktstempels (meestal bij dun plaatmateriaal ter voorkoming van eventueel risico op kerfwerking). Desgewenst kunnen wij materiaallengtes voor onze klanten voorzien van een hardstempeling, voor beide opties uiteraard met bijbehorende herwaarmerkverklaring. Daarnaast zijn er ook nog manuele opties beschikbaar, denk daarbij aan het handmatig aanbrengen middels slagletters en/of inkstempels.


Positive Material Identification (PMI) / Optische Emissie Spectroscopie (OES)

Met onze partners gaat Laura Metaal zelfs nog verder dan haar concurrenten. Wanneer u twijfelt aan de materiaalkwaliteit kunnen wij geheel voor u verzorgen een Positive Material Identification (PMI) waarbij middels een Optische Emissie Spectroscopie (OES) een snelle nauwkeurige en betrouwbare kwantitatieve elementanalyse van metaallegeringen kan worden uitgevoerd. Deze OES analyse stelt Laura Metaal in staat op een zeer eenvoudige wijze nauwkeurige en stabiele analyses van verschillende uiteenlopende legeringen en elementen te kunnen uitvoeren.

Zo ziet u dat de zekerheid die Laura Metaal u biedt verder gaat dan enkel het administratief verzorgen van bijbehorende documentatie en materiaalcertificaten.


Als eerste in Nederland EN 1090 gecertificeerd

EN 1090 is een norm die Laura Metaal in staat stelt bewerkingen uit te mogen voeren op producten geldend voor constructieve onderdelen in serie en eenmalig gefabriceerde onderdelen. Laura Metaal is bevoegd verklaard tot EN 1090-1 en EN 1090-2 (EXC3), Lasproces 135 (partly mechanized en fully mechanized), Materiaalgroepen 1.1, 1.2, 2,1 en 3.1.

De EN 1090 is van belang voor iedereen die met constructiedelen van staal te maken heeft, zoals opdrachtgevers, leveranciers, aannemers, toezichthouders, constructeurs, ontwerpers en ingenieursbureaus. Laura Metaal is gecertificeerd om staalconstructies te mogen vervaardigen en beschikt over gedegen kennis om reeds in het voortraject, gezamenlijk met de klant, eisen te kunnen vaststellen ten aanzien van de conformiteit van constructieve onderdelen.

Aangezien Laura Metaal is gecertificeerd voor een uitvoeringsklasse 3 (EXC3) betekent dit dat wij u partner mogen zijn voor complexe constructieve onderdelen/bouwwerken

EN 1090-1

EN 1090-1 is een norm om bewerkingen te mogen uitvoeren op producten die haar toepassing vinden in staal-constructiedelen. Om te voldoen aan de voorwaarden voor het aanbrengen van de CE-markering (in de gevallen dat dit dus wettelijk verplicht is), zal Laura Metaal als 'staalbouwer' moeten voldoen aan alle voorwaarden die in NEN-EN 1090-1 zijn vermeld (FPC, lascertificaat, enz.). Vele van die voorwaarden worden in detail verduidelijkt en voorgeschreven in EN 1090-2.

EN 1090-2

De EN 1090-2 kan tussen de opdrachtgever en Laura Metaal worden afgesproken. Bij werken onder de EN 1090-2 norm moet Laura Metaal aan kunnen tonen dat zij voldoet aan de kwaliteitseisen van de ISO 3834-2. Hierbij is onze NEN-EN 1090-2 van belang want daarin zijn de technische eisen opgenomen waarmee wij moeten aantonen aan de eisen te voldoen waar de NEN-EN 1090-1 naar verwijst. De NEN-EN 1090-2 is vandaag de dag op vrijwel alle overeenkomsten van toepassing.

Fabrieksproductiebeheersing (FPC)

Een gedegen en bewezen methode van intern opgestelde FPC’s vormen het fundament van Laura Metaal haar Fabrieksproductiebeheersingsysteem en voorziet in een beschrijving van aangewende methoden van productie, productiebeheersing en meetsystemen met daarbij continue aandacht voor procesverbeteringen resulterende in wijzigingen van het FPC. Dit FPC-systeem is in overeenstemming met de eisen van ons ISO 9001 geschreven.

Laura Metaal ziet als kenmerkend voordeel van het hebben van een Fabrieksproductiebeheersingsysteem het nu volgende:

Kwaliteit

 • Reductie van ‘verliezen’ (materiaal, manuren, etc…)
 • Verbetering van product kwaliteit
 • Gedegen evaluatie van het proces

Klanttevredenheid

 • Focus op voor de klant belangrijke aspecten
 • Reductie van kosten zonder reductie van kwaliteit

Communicatie

 • Basisdocument in de communicatie tussen afdelingen, met klanten en met leveranciers

Gecertificeerd Fabrieksproductiebeheersing-systeem (FPC)

FPC’s worden jaarlijks gecertificeerd door onze notified body. Het doel van deze taak is om te controleren dat het FPC-systeem voor het fabriceren van dragende stalen onderdelen aan de eisen van deze Europese norm EN 1090 kan voldoen. Bij certificering van het FPC wordt beoordeeld of de kwaliteit van onze mensen, onze productiemiddelen en onze locatie voldoende zijn om het gevraagde product te kunnen leveren.

CE- verklaring

Op basis van deze EN 1090 is Laura Metaal bevoegd verklaard om onder speciale omstandigheden een CE-verklaring af te mogen geven op staalconstructies. Om een CE- markering te mogen aanbrengen beschikt Laura Metaal over een FPC certificaat op basis van EN 1090-1. Met een dergelijk certificaat kan Laura Metaal aantonen aan de eisen te voldoen en mag zij een zogenaamde CE-markering op het product aanbrengen.


Lassen voor veeleisende toepassingen

ISO 3834-2

ISO 3834 geeft uitgebreide kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen in onze werkplaats. Bij werkzaamheden volgens de NEN-EN-ISO 1090 is Laura Metaal in staat te voldoen aan de kwaliteitseisen van de ISO 3834-2, denk daarbij aan eisen gesteld aan de technische beoordeling voor het laswerk w.o. lasmethodekwalificatie, eisen voor de lassers, inspecties en niet destructief onderzoek. Aandacht voor uitbesteding, personeel voor inspectie en beproeving, onderhoud en inspectie van lasmaterieel, naspeurbaarheid worden bij Laura Metaal niet uit het oog verloren. Voor het laswerk worden tevens de las-toevoegmaterialen, de opslag van materialen, warmtebehandeling en het lassen zelf door ons beoordeeld.

Laura Metaal heeft veel expertise in de verwerking van de nu volgende materialen:

 • S235, S275, S355, S690QL, S960QL (NEN-EN 10025)
 • S700MC (NEN-EN 10149)

 

VT-w-2 inspecties

Tijdens het vervaardigen van staalconstructies worden er eisen gesteld aan het verrichtte laswerk en het daarbij behorende lasonderzoek. De concrete eis vanuit de EN 1090-2 hoofdstuk 12.4 is dat ‘alle lassen over hun gehele lengte visueel moeten worden gecontroleerd’. Onze Visueel Inspecteurs geven inzicht in alle aspecten van het visueel beoordelen van laswerk. Belangrijk voor u is dat Laura Metaal daarmee ruimschoots voldoet aan de EN 1090 kwalificatie-eisen van personeel conform hoofdstuk 4 van de norm EN-ISO 17637. Laura Metaal is geaccrediteerd om laswerk visueel te mogen controleren in lijn met NEN-EN ISO 5817. Complete rapportages kunnen wij op aanvraag voor u opstellen. Ook voor al u Destructieve Onderzoeken (DO) kunt u bij Laura Metaal terecht. Deze onderzoeken worden uitgevoerd volgens de ISO 9712, ook van betreffende onderzoeken kunnen inspectie rapporten op aanvraag worden opgesteld.